Showing all 3 results

Sắp mở bán
Giá:
  • Số căn hộ: 487
  • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: 950 tr
  • Số căn hộ: 3.368
  • Mật độ xây dựng: 32%
Đang mở bán
Giá: 29 - 32 tr/m²
  • Số căn hộ: 1.310
  • Mật độ xây dựng: 37%
1