Showing all 3 results

Đã mở bán
Giá: 30 - 37tr/m2
  • Số căn hộ: 486
  • Mật độ xây dựng: 58%
Đã mở bán
Giá: 11,5tr/m2
  • Số căn hộ: 82
  • Mật độ xây dựng: 72%
Đang mở bán
Giá:
  • Số căn hộ: 286
  • Mật độ xây dựng: 60%
3