Showing all 6 results

Đã mở bán
Giá: 30 - 37tr/m2
 • Số căn hộ: 486
 • Mật độ xây dựng: 58%
Đang mở bán
Giá: 30 - 55 tr/m2
 • Số căn hộ: 216
 • Mật độ xây dựng: 45 - 65%
Đã mở bán
Giá: 11,5tr/m2
 • Số căn hộ: 82
 • Mật độ xây dựng: 72%
Đang mở bán
Giá: 13.2tr/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 47%
Đang mở bán
Giá: 1.4 tỷ
 • Số căn hộ: 500
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá:
 • Số căn hộ: 286
 • Mật độ xây dựng: 60%
3